andreaskruizenGemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam


Vanaf 1 januari 2017 is de Commissie voor Welstand en Monumenten gewijzigd in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert de gemeente Amsterdam over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, welstand en monumenten.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit verschillende subcommissies. Drie gebiedsgerichte subcommissies (Commissie 1, 2 en 3) adviseren bij uiteenlopende vergunningaanvragen aan de hand van het vastgesteld welstandsbeleid en het vigerend monumentenbeleid.

De Commissie Aanwijzing Monumenten adviseert over de plaatsing van panden en objecten op de rijks- en gemeentelijke monumentenlijst. De Commissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit adviseert in een vroeg stadium van de planontwikkeling over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving.


Hier kan eventueel een uitlegtekstje o.i.d.

Deze site is ingericht om voor elk adres in de stad weer te geven wat de uitgangspunten zijn voor de welstandsbeoordeling,  welke criteria van toepassing zijn en welke welstandsadviezen ervoor zijn gegeven.

U kunt met behulp van het adres opzoeken welke criteria van toepassing zijn op een adres.
Ook kunt u de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen sinds 2004 opzoeken.


Plan Zuid in Amsterdam beschermd stadsgezicht

Het historisch bijzondere gebied Plan Zuid laat goed zien hoe vooruitstrevend de opvattingen van stadsbestuur en architecten begin 20ste eeuw waren in de stadsontwikkeling en volkshuisvesting van Amsterdam en Nederland. Door het gebied aan te wijzen als beschermd stadsgezicht biedt het Rijk extra mogelijkheden om deze omgeving te behouden. Een passend moment want dit jaar is het 100 jaar geleden dat de gemeenteraad van Amsterdam Plan Zuid goedkeurde.

Op 5 oktober ontvangt de gemeente Amsterdam de bescheiden die bij de nieuwe status horen uit handen van de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Cees van ’t Veen. Hij overhandigt deze namens de ministers van OCW en Infrastructuur en Milieu, respectievelijk Jet Bussemaker en Melanie Schultz van Haegen.

Begin april 2018 zal de bescherming daadwerkelijk van kracht gaan.

Lees verder


Inspraak concept-nota Welstand op het water

Iedereen geniet van het water van Amsterdam. De schoonheid van het water maakt onze stad uniek. Wie op of aan het water woont heeft belang bij een goed verzorgde waterkant. Daarom heeft de gemeente criteria opgesteld die ons helpen de waterkant haar schoonheid te geven en te behouden. Zo kan iedereen duurzaam genieten van de schoonheid van het Amsterdamse water.’

De concept-nota Welstand op het water biedt criteria voor de beoordeling van het uiterlijk van objecten op of aan het water. Van 16 oktober tot 26 november kunt u uw mening geven over de concept-nota Welstand op het water.

Hoofdlijnen nota Welstand op het water:
- Het water in de stad is opgedeeld in acht ruimtelijke watersystemen (grachten, Amstel, Waterland, kades, vaarten, Buiten-IJ, stadshavens en industriehavens).
- Per ruimtelijk watersysteem is een welstandsniveau bepaald; bijzonder, gewoon en eenvoudig.
- Er wordt onderscheid gemaakt tussen schepen, vaartuigen, arken, waterwoningen en oevervoorzieningen.
- De algemene criteria uit De Schoonheid van Amsterdam zijn specifiek voor het wonen op water voorzien van een toelichting. Voor historische schepen zijn uitwerkingen en aanvullingen op de algemene welstandscriteria opgenomen (welstandscriteria erfgoed).
- Per ruimtelijk systeem en per type object zijn specifieke criteria opgenomen.
- In de nota Welstand op het Water is – net als in De Schoonheid van Amsterdam, een excessenregeling opgenomen. 

De inspraakperiode is per 26 november afgesloten, een reactie op de zienswijzen wordt nu voorbereid.


Eric Luiten benoemd tot voorzitter Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Op 10 mei j.l. benoemde de Raad prof. ir. Eric Luiten tot nieuwe voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Luiten (1959) was hiervóór hoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk ontwerp aan de TU Delft en was tot 2016 als rijksadviseur voor Landschap en Water verbonden aan het College van Rijksadviseurs. Door zijn brede ervaring met advieswerk in het publieke domein is Luiten bij uitstek geschikt om inhoudelijk leiding te geven aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De commissie heeft sinds 1 januari een nieuwe verordening. De belangrijkste wijziging is dat, aan de drie gebiedsgerichte subcommissies voor de beoordeling van bouwaanvragen, een nieuwe subcommissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit is toegevoegd. Deze kan vroeg in het proces adviseren op het gebied van stedenbouw, landschap, cultuurhistorie en architectuur. De gemeente Amsterdam loopt daarmee vooruit op de invoering van de nieuwe omgevingswet waarin aan overheden wordt opgedragen vroeg in het proces kaders te schetsen voor ruimtelijke plannen.

Meer informatie of kennismaken met de nieuwe voorzitter kan via het bureau van de commissie, Paul Rosenberg (p.rosenberg@amsterdam.nl , 06-12462541)


Fietsen met Welstand

Commissie voor Welstand en Monumenten 2010-2015

Hoe wordt er aan Amsterdam gebouwd? En wat is de rol van de Commissie voor Welstand en Monumenten daarbij? We kunnen er van alles over vertellen, maar eigenlijk moet je het gewoon zien! Daarom hebben we zes fietsroutes gemaakt langs 90 projecten die tussen 2010 en 2015 door de commissie beoordeeld zijn. Sommige zijn nog in aanbouw, andere staan er alweer een tijdje. Band lek? Of begint het net te regenen? Maak dan op deze site alvast een virtueel rondje.

Bekijk de stad eens met een andere blik: stap op de fiets en laat je verrassen door de schoonheid van Amsterdam.

www.fietsenmetwelstand.nl


Vaststelling welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2016

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat bij raadsbesluit van woensdag 14 september 2016 de geactualiseerde welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2016 is vastgesteld. Op grond van artikel 12a van de Woningwet dient de gemeenteraad een welstandsnota vast te stellen.

Welstandsnota

In De Schoonheid van Amsterdam zijn de welstandscriteria en welstandskaders vastgelegd die worden toegepast bij de beoordeling van bouwplannen en bij de beoordeling van reclame-uitingen aan onroerend goed. De praktijk heeft uitgewezen dat er behoefte is aan aanvullende beoordelingscriteria voor enkele specifieke bouwwerken, zoals zonnepanelen- en collectoren, winkelpuien, zonwering, installaties, gevelreclame en kiosken. Daarnaast brengt nieuw en/of aangepast beleid een aantal inhoudelijke wijzigingen met zich mee.

De technische wijzigingen betreffen onder andere diverse beleidsstukken die in de periode tussen de inwerkingtreding van de welstandsnota op 9 september 2013 en de wijziging van het bestuurlijk stelsel op 19 maart 2014 in de stadsdelen zijn vastgesteld. Tot slot zijn redactionele wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de wijziging van het bestuurlijk stelsel en ter voorkoming van  misverstanden c.q. interpretatieverschillen.