Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Welstandsgegevens voor dit adres


VAN EEGHENSTRAAT 70

 
Zaaknummer: 43408
Aanvraagnummer:
Advies aan: Zuid
 
Voorinformatie - - handhaving
Behandeld: 11-05-2005 door Commissie II

Ernstig bezwaar
Als beleidskader geldt hier de Welstandsnota van Stadsdeel Oud Zuid en bijbehorende ordekaart. Deze geeft voor dit pand in de De Lairessebuurt zone A en orde Basis aan.
Zone A geeft aan: te beschouwen als de dragende structuur van een (potentieel) beschermd stadsgezicht. Dit betreft een zone die vanwege haar bijzondere waarde kan worden aangemerkt als beschermingswaardig stadsgezicht. De bebouwing en/of het groen en/of het water is/zijn van uitzonderlijke kwaliteit en/of gaafheid en het gebied is gerealiseerd volgens een belangrijk stedenbouwkundig ontwerp of maakt deel uit van een bijzonder ruimtelijke structuur. Voor deze zone geldt een restauratieve aanpak van de ruimtelijke structuur en architectuur. Uitgangspunt is handhaving en indien nodig herstel van de kwaliteit van het oorspronkelijke stedenbouwkundig concept en de historische bebouwing.
Orde Basis geeft aan: voor de periode kenmerkende bouwwerken met basiskwaliteit, of bouwwerken die door ingrijpende wijzigingen hun architectonische meerwaarde hebben verloren. Hiervoor geldt: de oorspronkelijke architectonische karakteristiek vormt het uitgangspunt. Afwijking van de oorspronkelijke elementen in vorm, maat, materiaal, detaillering, verhouding en kleur zijn denkbaar, als deze niet leiden tot een visuele verstoring van de architectuureenheid als geheel en van het straat - en gevelbeeld.
Het betreft hier twee panden die samen een vrijstaand ensemble vormen. Bij dit ensemble zijn de gevels in verschillende kleuren geschilderd, zijn diverse airco-units aangebracht, zijn hekwerken voor de ramen op de begane grond aangebracht, is een aanbouw gerealiseerd (met een airco-unit op het dak, en zijn op de 1e verdieping voor een deel van de kozijnen rolluiken geplaatst en één t.p.v. de achteruitgang op de begane grond. Tevens zijn op diverse plekken anti-inklim beveiligingen aangebracht (in de vorm van opstaande punten) en is de erker in een niet passende kleurstelling geschilderd.
De commissie constateert dat deze veelheid van ingrepen met elkaar, maar ook ieder op, zich ernstige afbreuk doen aan de karakteristiek van dit ensemble. De ingrepen zijn een onaanvaardbare visuele verstoring van het gevelbeeld en daarmee van de architectuureenheid als geheel (het ensemble) en tevens van het straatbeeld van dit (potentieel) beschermde stadsgezicht. Daarbij komt dat het schilderen van de gevels, de structuur en de detailleringen van het metselwerk grotendeels uit het zicht neemt en een onherstelbare schade toebrengt aan de gevels van deze panden. Het schilderen van de gevels en de andere gevelwijziging tasten niet alleen de welstand van de beide panden zelf aan, maar hebben ook een detonerende werking op de openbare ruimte en de stedenbouwkundige context.
De commissie maakt dan ook ernstig bezwaar tegen deze situatie.

Adres

Amsterdam Van Eeghenstraat 70

Criteria zoeken

Adviezen zoeken