Gemeente Amsterdam

Commissie Omgevingskwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Vergaderingen


VergaderroostersVergaderrooster 2024


De in de roosters genoemde data kunnen nog wijzigen, bijvoorbeeld in vakantieperiodes. Aan de roosters kunnen geen rechten ontleend worden.


Algemeen

In de Woningwet is bepaald dat aanvragen om een omgevingsvergunning door de commissie in een openbare vergadering worden beoordeeld. Belanghebbenden kunnen de vergaderingen van subcommissie 1, 2 en 3 bijwonen, tenzij de aanvrager het verzoek heeft gedaan om een aanvraag besloten te behandelen. Ook bestaat de mogelijkheid om (op afspraak) een aanvraag toe te lichten.

De vergaderingen van subcommissie 1, 2 en 3 worden gehouden op woensdag vanaf 10.00 uur. De vergaderingen vinden plaats in het Vergadercentrum Voormalig Stadstimmertuin 4-6. Subcommissie 1, 2 en 3 vergaderen volgens een vast ritme, dat u terug kunt vinden in het vergaderrooster. Indien er geen agendapunten zijn, vervallen de vergaderingen. De agenda’s van de vergaderingen worden uiterlijk de maandag vóór de vergadering op de website gepubliceerd (zie actuele agenda’s).

Bijwonen van een vergadering als toehoorder

Wanneer een plan wordt geagendeerd voor de vergadering van Subcommissie 1, 2 of 3, kunt u deze behandeling bijwonen als toehoorder. U kunt zich van tevoren aanmelden bij de secretaris van de subcommissie.


Planbespreking - toelichting

Planindieners en ontwerpers worden in de gelegenheid gesteld om de behandeling van hun plan in subcommissie 1, 2 en 3 bij te wonen en het plan voorafgaand aan de beoordeling door de commissie toe te lichten. Zij worden door het secretariaat uitgenodigd voor de vergadering. Per plan is in principe maximaal 5 minuten beschikbaar voor een toelichting. De voorzitter bepaalt de spreektijd van planindieners en ontwerpers.

De toelichting dient in te gaan op de gemaakte keuzes in relatie tot de ruimtelijke en maatschappelijke context en het gemeentelijk beleid, de welstandaspecten (relatie met de omgeving, bouwwerk op zichzelf en detaillering, materiaal- en kleurgebruik) en/of de monumentenaspecten (relatie tussen voorgestelde ingreep, architectonische en cultuurhistorische waarde) van een plan. Aanvullend materiaal, zoals visualisaties, maquettes en monsters, dient met het ingediende planmateriaal overeen te komen. Dit materiaal kan tijdens de vergadering worden voorgelegd.


Planbespreking - spreekrecht

Belanghebbenden bij een aanvraag omgevingsvergunning, niet zijnde de planindiener of ontwerper, hebben de mogelijkheid om gedurende maximaal vijf minuten in te spreken. Daarbij dienen insprekers uitsluitend in te gaan op de welstand- en/of monumentenaspecten van een plan. Wanneer u van dit spreekrecht gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de secretaris van de subcommissie, waarbij bepaald kan worden in welke vorm dit mogelijk is.

De voorzitter van de vergadering kan in uitzonderlijke gevallen een langere spreektijd toestaan en kan het aantal insprekers per bouwplan aan een maximum binden.