Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Welstandsnota

kerkkoepel

De Schoonheid van Amsterdam

De gemeente Amsterdam hecht waarde aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving; het is een publiek belang om zorgvuldig met die omgeving om te gaan. Tegelijkertijd wil de gemeente burgers niet onnodig beperken in de mogelijkheid gebouwen aan te passen aan hun wensen.

Het beoordelen van bouwplannen op redelijke eisen van welstand is een manier om deze twee uitgangspunten in de praktijk te brengen.

Voordat een vergunning wordt verleend voor een bouwwerk, wordt het uiterlijk van het bouwwerk op zichzelf en in relatie tot de omgeving beoordeeld; het moet letterlijk ‘wel staan’. De welstandsnota is het inhoudelijk kader voor die beoordeling

Doel van de welstandsnota

Bouwplannen moeten voldoen aan verschillende voorwaarden; welstand is er één van. Als een bouwwerk volgens het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) mag worden gebouwd, kan aan de hand van de welstandscriteria worden beoordeeld of het uiterlijk ervan past in zijn omgeving. Daarbij neemt de nota het aanzien van de stad en de verdeling in ruimtelijke systemen als uitgangspunt.

Doel van deze welstandsnota is de inhoudelijke gronden van het welstandstoezicht helder onder woorden te brengen en inzichtelijk te maken wat de toetsingscriteria zijn waarop het bouwplan wordt beoordeeld. Een transparant welstandsbeleid is niet alleen wenselijk voor de bouwende partijen en de gemeente, maar ook voor de omwonenden en andere gebruikers van het plangebied.

Met de welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam is dit welstandsbeleid vindbaar, leesbaar en toepasbaar.


De beoordeling

Iemand die een omgevingsvergunning aanvraagt moet van te voren kunnen weten binnen welk beleidskader de Commissie Omgevingskwaliteit het ontwerp beoordeelt en welke criteria het uitgangspunt zijn. Dat beleidskader wordt enerzijds voorgeschreven door de wet. Anderzijds is het beoordelingskader door de gemeente Amsterdam vastgelegd in de Bouwverordening en de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam.

Omgevingsvergunning

Indien u een bouwwerk wilt oprichten, veranderen of renoveren of als u iets in de openbare ruimte wilt aanbrengen of wijzigen, dan heeft u volgens de wet daarvoor in bijna alle gevallen een omgevingsvergunning nodig.
Als u een woonboot wilt vervangen of verbouwen dan heeft u een vergunning nodig.


Hier kan eventueel een uitlegtekstje o.i.d.

Deze site is ingericht om voor elk adres in de stad weer te geven wat de uitgangspunten zijn voor de welstandsbeoordeling,  welke criteria van toepassing zijn en welke welstandsadviezen ervoor zijn gegeven.