andreaskruizenGemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam


Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert de gemeente Amsterdam over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, welstand en monumenten. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit verschillende subcommissies.

De drie gebiedsgerichte subcommissies 12 en 3 adviseren in het kader van vergunningaanvragen voor gebouwen en woonboten aan de hand van het vastgestelde welstandsbeleid en het vigerend monumentenbeleid. De planbehandelingen in het kader van een (concept)aanvraag zijn openbaar. U kunt als toehoorder of belanghebbende daarbij aanwezig zijn. Klik hier voor de actuele vergaderagenda.

De (sub)Commissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit  adviseert in een vroeger stadium van de planontwikkeling. Zij kijkt zowel naar de stedenbouwkundige, architectonische als cultuurhistorische aspecten van een plan. Dit gaat niet alleen over gebouwen, maar ook over stedenbouwkundige plannen en landschap.

De (sub)Commissie Aanwijzing Monumenten adviseert het bestuur over het al dan niet aanwijzen van panden en objecten als rijks- of gemeentelijk monument.

Alle subcommissies samen vormen de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.


Hier kan eventueel een uitlegtekstje o.i.d.

Deze site is ingericht om voor elk adres in de stad weer te geven wat de uitgangspunten zijn voor de welstandsbeoordeling,  welke criteria van toepassing zijn en welke welstandsadviezen ervoor zijn gegeven.

U kunt met behulp van het adres opzoeken welke criteria van toepassing zijn op een adres.
Ook kunt u de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen sinds 2004 opzoeken.


Storing nieuwe adviezen

Door een fout in de koppeling met het vergunningensysteem van de gemeente Amsterdam worden nieuwe adviezen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit niet altijd met het juiste adres gepubliceerd. Zoeken op zaak- of OLO nummer levert wel de juiste adviestekst op. Excuses voor het ongemak. Voor spoedgevallen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de CRK.   


Robert Winkel nieuwe voorzitter van de CRK!

Foto Jerry Lampen


Op 30 november jl is ir. Robert Winkel (1963) door de gemeenteraad van Amsterdam benoemd tot nieuwe algemeen voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Hij volgt per 1 januari 2023 Eric Luiten op die sinds 2017voorzitter was.     

Robert Winkel is geboren in Amsterdam en geeft sinds 2003 leiding aan Mei architects and planners in Rotterdam, een prijswinnend bureau met een specialisme in herbestemming van cultuurhistorisch erfgoed, complexe stedenbouwkundige opgaven en innovatieve nieuwbouwconcepten met een focus op duurzaamheid en circulariteit. Hij heeft veel ervaring met kwaliteitsadvies in het publieke domein en was eerder onder meer lid van de Amsterdamse Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, voorzitter van het kwaliteitsteam Feyenoord City in Rotterdam en voorzitter van het kwaliteitsteam Merwedekanaalzone in Utrecht. Het gemeentebestuur van Amsterdam ziet in hem een voorzitter die inhoudelijk een stevige bijdrage kan leveren aan het oplossen van de grote vraagstukken waar Amsterdam zich de komende jaren voor gesteld ziet, zoals het versneld en op grote schaal bijbouwen van woningen en de verduurzaming van de bestaande wijken in de stad. (foto Jerry Lampen)


Een kennismaking met de nieuwe voorzitter kunt u aanvragen via het secretariaat van de CRK, 
p.rosenberg@amsterdam.nl, 06 124 62 541 


Kaart zonnepanelen en erfgoed – dakeninventarisatie online

Op maps.amsterdam.nl kun je de plaatsingsmogelijkheden van zonnepanelen op de daken van heel Amsterdam bekijken, in relatie tot de erfgoedwaarde van individuele huizen en gebieden. Daarvoor zijn nu alle daken in Amsterdam geïnventariseerd. Tot nu toe waren die mogelijkheden alleen in kaart gebracht voor Amsterdam Centrum. Deze nieuwe kaart geeft een beeld van de spreiding van mogelijkheden voor zonne-energie over de hele stad. Voor het Centrum geldt dat die mogelijkheden veel groter zijn dan verwacht.  

Om te zien waar nog geen zonepanelen liggen en hoeveel geschikte platte daken de stad telt, kun je ook de luchtfoto van de stad aanklikken (Google Air). Grotere en minder kwetsbare platte daken in de omgeving zouden als leverancier van extra zonne-energie kunnen dienen. Zo kunnen relatief kwetsbare en waardevolle daken worden ontzien. De kaart brengt in beeld dat het gevarieerde Amsterdamse daklandschap hiervoor heel geschikt is. 

De uitbreiding van deze indicatieve kaart is gemaakt op initiatief van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De bestaande indicatieve kaart voor Centrum, die in 2018 werd geactualiseerd en voor gebruikers toegankelijk gemaakt, is nu dus uitgebreid. Daarvoor is samengewerkt met Monumenten en Archeologie, met de afdeling Duurzaamheid van Ruimte en Duurzaamheid en met project 2020 ‘Jaar van de Zon’. 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ziet deze kaart als een realitycheck en hoopt er een bijdrage mee te leveren aan de verduurzaming van de stad.  

De kaart is te vinden via  https://maps.amsterdam.nl/zonnedaken_erfgoed in de categorie Duurzaamheid 


Plan Zuid in Amsterdam beschermd stadsgezicht

Het historisch bijzondere gebied Plan Zuid laat goed zien hoe vooruitstrevend de opvattingen van stadsbestuur en architecten begin 20ste eeuw waren in de stadsontwikkeling en volkshuisvesting van Amsterdam en Nederland. Door het gebied aan te wijzen als beschermd stadsgezicht biedt het Rijk extra mogelijkheden om deze omgeving te behouden. Een passend moment want dit jaar is het 100 jaar geleden dat de gemeenteraad van Amsterdam Plan Zuid goedkeurde.

Op 5 oktober 2017 ontving de gemeente Amsterdam de bescheiden die bij de nieuwe status horen uit handen van de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Cees van ’t Veen. Hij overhandigde deze namens de ministers van OCW en Infrastructuur en Milieu, respectievelijk Jet Bussemaker en Melanie Schultz van Haegen.

1 april 2018 is de bescherming daadwerkelijk van kracht geworden.

Lees verder


Welstandstoezicht Weesp vanaf 1 december 2019 ondergebracht bij CRK Amsterdam

Weesp

Het College van Burgemeester en Wethouders van Weesp heeft besloten per 1 december 2019 subcommissie 3 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Amsterdam aan te wijzen als Welstands- en Monumentencommissie van Weesp. Deze regeling is bedoeld als overgangsregeling tot de bestuurlijke fusie van Weesp en Amsterdam een feit wordt. Verder moet in het kader van de Omgevingswet een geheel nieuw stelsel van regie op de ruimtelijke kwaliteit worden vastgesteld. Dat wordt dan voor Amsterdam en Weesp in één keer geregeld.  

LEES VERDER

Welstandsnota Weesp (2017)


nota Welstand op het water vastgesteld

In de raadsvergadering van 18 juli j.l. is de nota Welstand op het Water met algemene stemmen vastgesteld. Daarmee komt voor woonboten in Amsterdam een helder, transparant en voor de hele stad geldend toetsingskader beschikbaar voor het verbouwen of vervangen van woonboten. Deze nieuwe nota geeft mede uitvoering aan hetgeen in de Watervisie 2040 door de raad is besloten. Het nieuwe toetsingskader zal binnenkort in digitale vorm beschikbaar zijn: net als bij bouwwerken op de kant is dan per adres op te zoeken welk welstandsniveau en welstandskader van toepassing zijn.

Hoofdlijnen nota Welstand op het water:
- Het water in de stad is opgedeeld in acht ruimtelijke watersystemen (grachten, Amstel, Waterland, kades, vaarten, Buiten-IJ, stadshavens en industriehavens).
- Per ruimtelijk watersysteem is een welstandsniveau bepaald; bijzonder, gewoon en eenvoudig.
- Er wordt onderscheid gemaakt tussen schepen, vaartuigen, arken, waterwoningen en oevervoorzieningen.
- De algemene criteria uit De Schoonheid van Amsterdam zijn specifiek voor het wonen op water voorzien van een toelichting. Voor historische schepen zijn uitwerkingen en aanvullingen op de algemene welstandscriteria opgenomen (welstandscriteria erfgoed).
- Per ruimtelijk systeem en per type object zijn specifieke criteria opgenomen.
- In de nota Welstand op het Water is – net als in De Schoonheid van Amsterdam, een excessenregeling opgenomen. 

Download hier de nota Welstand op het water