andreaskruizenGemeente Amsterdam

Commissie Omgevingskwaliteit De Schoonheid van Amsterdam


Commissie Omgevingskwaliteit

De Commissie Omgevingskwaliteit adviseert de gemeente Amsterdam over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, duurzaam bouwen, woonkwaliteit, welstand en monumenten. De Commissie Omgevingskwaliteit bestaat uit verschillende subcommissies.

De drie gebiedsgerichte subcommissies 12 en 3 adviseren in het kader van vergunningaanvragen voor gebouwen en woonboten aan de hand van het vastgestelde welstandsbeleid en monumentenbeleid. De planbehandelingen in het kader van een (concept)aanvraag zijn openbaar. U kunt als toehoorder of belanghebbende daarbij aanwezig zijn. Klik hier voor de actuele vergaderagenda.

De (sub)Commissie Integrale Omgevingskwaliteit  adviseert in een vroeger stadium van de planontwikkeling. Zij kijkt zowel naar de stedenbouwkundige, architectonische als cultuurhistorische aspecten van een plan. Dit gaat niet alleen over gebouwen, maar ook over stedenbouwkundige plannen en landschap.

De (sub)Commissie Aanwijzing Monumenten adviseert het bestuur over het aanwijzen van panden en objecten als rijks- of gemeentelijk monument en over de aanwijzing van beschermde stadsgezichten.

Alle subcommissies samen vormen de Commissie Omgevingskwaliteit.


Hier kan eventueel een uitlegtekstje o.i.d.

Deze site is ingericht om voor elk adres in de stad weer te geven wat de uitgangspunten zijn voor de welstandsbeoordeling,  welke criteria van toepassing zijn en welke welstandsadviezen ervoor zijn gegeven.

U kunt met behulp van het adres opzoeken welke criteria van toepassing zijn op een adres.
Ook kunt u de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen sinds 2004 opzoeken.


Storing nieuwe adviezen

Door een fout in de koppeling met het vergunningensysteem van de gemeente Amsterdam worden nieuwe adviezen van de Commissie Omgevingskwaliteit niet altijd met het juiste adres gepubliceerd. Zoeken op zaak- of OLO nummer levert wel de juiste adviestekst op. Excuses voor het ongemak. Voor spoedgevallen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat van de COK.   


Per 1 januari 2024 Commissie Omgevingskwaliteit


Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet is ook het wettelijke kader voor welstands- en monumentenadvisering veranderd. Om die reden is per 1 januari jl. een nieuwe verordening voor de commissie is werking getreden. Wijzigingen ten opzichte van de verordening uit 2017 zijn onder meer dat de benoemingstermijn van leden is verlengd van drie naar vier jaar en dat aan de disciplines die in de commissie zijn vertegenwoordigd ‘duurzaam bouwen’ en ‘woonkwaliteit’ zijn toegevoegd. De naam van de commissie is met de wet mee veranderd van Commissie Ruimtelijke Kwaliteit naar Commissie Omgevingskwaliteit.

Ook de welstandsnota ‘De Schoonheid van Amsterdam’ en ‘Welstand op het Water’ zijn aangepast aan het nieuwe wettelijke kader. Onderdeel van deze aanpassing is dat de bestaande nota van Weesp is samengevoegd met de nota’s van Amsterdam. De adviezen voor aanvragen en de criteria voor stadsgebied Weesp waren al eerder per adres toegankelijk via de website van de commissie.    

De Verordening op de Commissie Omgevingskwaliteit (2023), het bijbehorende Reglement van Orde (2023) en de aangepaste welstandsnota (2024) vindt u als downloads elders op deze site.


Nieuwe benoemingen

Foto Jerry Lampen

Per 1 januari 2024 zijn door de Raad benoemd, Petra Brouwer als architectuurhistoricus van subcommissie 3 en Adam Smit als architectlid van subcommissie 2. Uri Gilad is voor een tweede termijn herbenoemd als architectlid van subcommissie 1.

 

Petra Brouwer (1969) is opgeleid als architectuurhistorica en planoloog en is sinds 2009 als universitair docent architectuurgeschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Haar onderwijs en onderzoek richten zich primair op de geschiedenis en theorie van de moderne architectuur en stedenbouw (1800 – heden).   

 

Adam Smit (1976) studeerde bouwkunde in Delft en aan de Bartlett School of Architecture, University College London. Sinds 2003 is hij verbonden aan ZZDP Architecten, vanaf 2009 als directeur. ZZDP is een bureau met een grote Amsterdamse traditie, waarvan de eerste ‘Z’ uit de naam staat voor Piet Zanstra, architect van de wederopbouw die in Amsterdam en in Nederland een indrukwekkend oeuvre heeft achtergelaten.    

 

Uri Gilad (1977) studeerde bouwkunde aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. Sinds 2013 is hij medeoprichter en partner bij architectenbureau Office Winhov in Amsterdam. Hij ontwierp ondermeer de herbestemming van de voormalige V&D aan de Kalverstraat/ Rokin, het Nationaal Holocaustmuseum aan de Plantage Middenlaan en de (prijswinnende) renovatie en uitbreiding van het Pillows Hotel aan de Mauritskade. Vanaf 2021 is hij redactielid van het jaarboek Architectuur in Nederland.  


Jaarverslag CRK 2021 - 2022

De CRK heeft over 2021 en 2022 een jaarverslag uitgebracht. Dit bevat feitelijke informatie over aantallen adviesverzoeken en namen van commissieleden en adviseurs. Na een voorwoord van de wethouder worden de werkzaamheden van de drie gebiedsgerichte subcommissies, van de Integrale Commissie en van de Commissie Aanwijzing Monumenten beschreven. Deze publicatie is hier als PDF te downloaden. 

Het Jaarverslag is in oktober aangeboden aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Een Jaarverslag over 2023 verschijnt naar verwachting in mei 2024.