andreaskruizenGemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam


Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert de gemeente Amsterdam over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, welstand en monumenten.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit verschillende subcommissies. Drie gebiedsgerichte subcommissies (Commissie 1, 2 en 3) adviseren in het kader van vergunningaanvragen voor gebouwen en woonboten aan de hand van het vastgestelde welstandsbeleid en het vigerend monumentenbeleid. Zij vormen de voortzetting van de oude Commissie voor Welstand en Monumenten.

De (sub)Commissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit bestaat sinds 1 januari 2017 en adviseert in een vroeger stadium van de planontwikkeling. Zij kijkt zowel naar de stedenbouwkundige, architectonische als cultuurhistorische aspecten van een plan. Dit gaat niet alleen over gebouwen, maar ook over stedenbouwkundige plannen en landschap.

De (sub)Commissie Aanwijzing Monumenten adviseert het bestuur over het al dan niet aanwijzen van panden en objecten als rijks- of gemeentelijk monument.

Alle subcommissies samen vormen de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.


Hier kan eventueel een uitlegtekstje o.i.d.

Deze site is ingericht om voor elk adres in de stad weer te geven wat de uitgangspunten zijn voor de welstandsbeoordeling,  welke criteria van toepassing zijn en welke welstandsadviezen ervoor zijn gegeven.

U kunt met behulp van het adres opzoeken welke criteria van toepassing zijn op een adres.
Ook kunt u de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen sinds 2004 opzoeken.          Klik HIER voor de volledige advertentietekst

 

 

 

 

 

 


Jaarverslag CRK 2020

De CRK heeft over 2020 een jaarverslag uitgebracht. Het bevat feitelijke informatie over getallen, grafieken en namen van commissieleden en adviseurs. Na een voorwoord van de algemene voorzitter worden de werkzaamheden van de drie gebiedsgerichte subcommissies beschreven, zowel op het land als op het water. Deze publicatie is hier als PDF te downloaden. 

Het jaarverslag is aangeboden aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening.


De Nieuwe Meervaart

Op 5 januari 2021 heeft het College van B&W opdracht gegeven aan de CRK tot het inrichten van een kwaliteitsteam ‘de Nieuwe Meervaart en Omgeving’. 

Informatie over het Kwaliteitsteam, de openbare vergaderingen en de adviezen vindt u hier.


Corona en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit


Ter opvolging van Rijks en gemeentelijke richtlijnen voor vergaderingen en samenkomsten vinden met ingang van 18-3-2020 de openbare vergaderingen van de subcommissies 1-3 plaats zonder bezoekers. Om het ‘openbare karakter’ niet te veel geweld aan te doen, nemen we de volgende maatregelen:   

Indieners van een plan (architecten, eigenaren, ontwikkelaars) zullen via een digitale verbinding in de gelegenheid worden gesteld hun plan toe te lichten; dat gebeurt in overleg met de secretarissen van de betreffende commissie (zie voor namen en telefoonnummers elders op deze site). Zij nemen zelf contact met u op.

Insprekers en belanghebbenden kunnen om hun standpunt aan de commissie mee te geven, een schriftelijke verklaring insturen naar de secretarissen van de betreffende commissie; deze wordt dan ter vergadering voorgelezen en door de commissie meegenomen in de oordeelsvorming over een bouwplan.

In uitzonderlijke gevallen kunnen insprekers en belanghebbenden ook gebruik maken van een digitale verbinding. Dit onder voorbehoud van de technische realiseerbaarheid daarvan.       

 

Kaart zonnepanelen en erfgoed – dakeninventarisatie online

Op maps.amsterdam.nl kun je de plaatsingsmogelijkheden van zonnepanelen op de daken van heel Amsterdam bekijken, in relatie tot de erfgoedwaarde van individuele huizen en gebieden. Daarvoor zijn nu alle daken in Amsterdam geïnventariseerd. Tot nu toe waren die mogelijkheden alleen in kaart gebracht voor Amsterdam Centrum. Deze nieuwe kaart geeft een beeld van de spreiding van mogelijkheden voor zonne-energie over de hele stad. Voor het Centrum geldt dat die mogelijkheden veel groter zijn dan verwacht.  

Om te zien waar nog geen zonepanelen liggen en hoeveel geschikte platte daken de stad telt, kun je ook de luchtfoto van de stad aanklikken (Google Air). Grotere en minder kwetsbare platte daken in de omgeving zouden als leverancier van extra zonne-energie kunnen dienen. Zo kunnen relatief kwetsbare en waardevolle daken worden ontzien. De kaart brengt in beeld dat het gevarieerde Amsterdamse daklandschap hiervoor heel geschikt is. 

De uitbreiding van deze indicatieve kaart is gemaakt op initiatief van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De bestaande indicatieve kaart voor Centrum, die in 2018 werd geactualiseerd en voor gebruikers toegankelijk gemaakt, is nu dus uitgebreid. Daarvoor is samengewerkt met Monumenten en Archeologie, met de afdeling Duurzaamheid van Ruimte en Duurzaamheid en met project 2020 ‘Jaar van de Zon’. 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ziet deze kaart als een realitycheck en hoopt er een bijdrage mee te leveren aan de verduurzaming van de stad.  

De kaart is te vinden via  https://maps.amsterdam.nl/zonnedaken_erfgoed in de categorie Duurzaamheid 


Plan Zuid in Amsterdam beschermd stadsgezicht

Het historisch bijzondere gebied Plan Zuid laat goed zien hoe vooruitstrevend de opvattingen van stadsbestuur en architecten begin 20ste eeuw waren in de stadsontwikkeling en volkshuisvesting van Amsterdam en Nederland. Door het gebied aan te wijzen als beschermd stadsgezicht biedt het Rijk extra mogelijkheden om deze omgeving te behouden. Een passend moment want dit jaar is het 100 jaar geleden dat de gemeenteraad van Amsterdam Plan Zuid goedkeurde.

Op 5 oktober 2017 ontving de gemeente Amsterdam de bescheiden die bij de nieuwe status horen uit handen van de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Cees van ’t Veen. Hij overhandigde deze namens de ministers van OCW en Infrastructuur en Milieu, respectievelijk Jet Bussemaker en Melanie Schultz van Haegen.

1 april 2018 is de bescherming daadwerkelijk van kracht geworden.

Lees verder


Welstandstoezicht Weesp vanaf 1 december 2019 ondergebracht bij CRK Amsterdam

Weesp

Het College van Burgemeester en Wethouders van Weesp heeft besloten per 1 december 2019 subcommissie 3 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Amsterdam aan te wijzen als Welstands- en Monumentencommissie van Weesp. Deze regeling is bedoeld als overgangsregeling tot de bestuurlijke fusie van Weesp en Amsterdam een feit wordt. Verder moet in het kader van de Omgevingswet een geheel nieuw stelsel van regie op de ruimtelijke kwaliteit worden vastgesteld. Dat wordt dan voor Amsterdam en Weesp in één keer geregeld.  

LEES VERDER

Welstandsnota Weesp (2017)


nota Welstand op het water vastgesteld

In de raadsvergadering van 18 juli j.l. is de nota Welstand op het Water met algemene stemmen vastgesteld. Daarmee komt voor woonboten in Amsterdam een helder, transparant en voor de hele stad geldend toetsingskader beschikbaar voor het verbouwen of vervangen van woonboten. Deze nieuwe nota geeft mede uitvoering aan hetgeen in de Watervisie 2040 door de raad is besloten. Het nieuwe toetsingskader zal binnenkort in digitale vorm beschikbaar zijn: net als bij bouwwerken op de kant is dan per adres op te zoeken welk welstandsniveau en welstandskader van toepassing zijn.

Hoofdlijnen nota Welstand op het water:
- Het water in de stad is opgedeeld in acht ruimtelijke watersystemen (grachten, Amstel, Waterland, kades, vaarten, Buiten-IJ, stadshavens en industriehavens).
- Per ruimtelijk watersysteem is een welstandsniveau bepaald; bijzonder, gewoon en eenvoudig.
- Er wordt onderscheid gemaakt tussen schepen, vaartuigen, arken, waterwoningen en oevervoorzieningen.
- De algemene criteria uit De Schoonheid van Amsterdam zijn specifiek voor het wonen op water voorzien van een toelichting. Voor historische schepen zijn uitwerkingen en aanvullingen op de algemene welstandscriteria opgenomen (welstandscriteria erfgoed).
- Per ruimtelijk systeem en per type object zijn specifieke criteria opgenomen.
- In de nota Welstand op het Water is – net als in De Schoonheid van Amsterdam, een excessenregeling opgenomen. 

Download hier de nota Welstand op het water