andreaskruizenGemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam


Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert de gemeente Amsterdam over de integrale kwaliteit van de fysieke leefomgeving: stedenbouw, openbare ruimte, cultuurhistorie, welstand en monumenten.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit verschillende subcommissies. Drie gebiedsgerichte subcommissies (Commissie 1, 2 en 3) adviseren in het kader van vergunningaanvragen voor gebouwen en woonboten aan de hand van het vastgestelde welstandsbeleid en het vigerend monumentenbeleid. Zij vormen de voortzetting van de oude Commissie voor Welstand en Monumenten.

De (sub)Commissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit bestaat sinds 1 januari 2017 en adviseert in een vroeger stadium van de planontwikkeling. Zij kijkt zowel naar de stedenbouwkundige, architectonische als cultuurhistorische aspecten van een plan. Dit gaat niet alleen over gebouwen, maar ook over stedenbouwkundige plannen en landschap.

De (sub)Commissie Aanwijzing Monumenten adviseert het bestuur over het al dan niet aanwijzen van panden en objecten als rijks- of gemeentelijk monument.

Alle subcommissies samen vormen de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.


Hier kan eventueel een uitlegtekstje o.i.d.

Deze site is ingericht om voor elk adres in de stad weer te geven wat de uitgangspunten zijn voor de welstandsbeoordeling,  welke criteria van toepassing zijn en welke welstandsadviezen ervoor zijn gegeven.

U kunt met behulp van het adres opzoeken welke criteria van toepassing zijn op een adres.
Ook kunt u de welstands- en monumentenadviezen van alle aanvragen sinds 2004 opzoeken.


Kaart zonnepanelen Centrumgebied online

Op maps.amsterdam.nl kun je de plaatsingsmogelijkheden van zonnepanelen op de daken van Amsterdam Centrum bekijken.  Hoe verhouden de plaatsingsmogelijkheden van zonnepanelen zich tot ruimtelijke kwaliteit en monumentale waarden? Interessant gegeven:  de mogelijkheden zijn veel groter dan lange tijd werd aangenomen.
De kaart laat ook zien hoe beperkt die mogelijkheden tot nu toe worden benut. Daarvoor kun je in Maps Amsterdam de luchtfoto van de stad ‘Air Amsterdam’ aanklikken.
Verder wordt inzichtelijk hoe relatief kwetsbare en waardevolle daken kunnen worden ontzien. De spreiding van de mogelijkheden is gunstig. Grotere en minder kwetsbare daken in de omgeving zouden als leverancier van extra zonne-energie kunnen dienen.
De kaart werd in 2015 door Monumenten en Archeologie gelanceerd en was na vier jaar toe aan een update. Op initiatief van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is de indicatieve kaart geactualiseerd en toegankelijk gemaakt.
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit ziet deze kaart als een realitycheck en hoopt er een bijdrage mee te leveren aan de verduurzaming van de stad.

De kaart is te vinden via https://maps.amsterdam.nl/zonnedaken_centrum/


nota Welstand op het water vastgesteld

In de raadsvergadering van 18 juli j.l. is de nota Welstand op het Water met algemene stemmen vastgesteld. Daarmee komt voor woonboten in Amsterdam een helder, transparant en voor de hele stad geldend toetsingskader beschikbaar voor het verbouwen of vervangen van woonboten. Deze nieuwe nota geeft mede uitvoering aan hetgeen in de Watervisie 2040 door de raad is besloten. Het nieuwe toetsingskader zal binnenkort in digitale vorm beschikbaar zijn: net als bij bouwwerken op de kant is dan per adres op te zoeken welk welstandsniveau en welstandskader van toepassing zijn.

Hoofdlijnen nota Welstand op het water:
- Het water in de stad is opgedeeld in acht ruimtelijke watersystemen (grachten, Amstel, Waterland, kades, vaarten, Buiten-IJ, stadshavens en industriehavens).
- Per ruimtelijk watersysteem is een welstandsniveau bepaald; bijzonder, gewoon en eenvoudig.
- Er wordt onderscheid gemaakt tussen schepen, vaartuigen, arken, waterwoningen en oevervoorzieningen.
- De algemene criteria uit De Schoonheid van Amsterdam zijn specifiek voor het wonen op water voorzien van een toelichting. Voor historische schepen zijn uitwerkingen en aanvullingen op de algemene welstandscriteria opgenomen (welstandscriteria erfgoed).
- Per ruimtelijk systeem en per type object zijn specifieke criteria opgenomen.
- In de nota Welstand op het Water is – net als in De Schoonheid van Amsterdam, een excessenregeling opgenomen. 

Download hier de nota Welstand op het water


Interview voorzitter CRK NUL20

Volgens CRK-voorzitter Eric Luiten is de ruimtelijke kwaliteit al uitstekend geborgd

"Stadsbouwmeester wordt eenzame en gehate figuur"

Amsterdam is een stad met een grote stedenbouwkundige traditie. Blijft die kwaliteit gewaarborgd nu de stad in hoog tempo woningen bouwt? De twijfel daarover doet de roep om een stadsbouwmeester aanzwellen, in de traditie van Berlage of Van Eesteren. Niet doen, waarschuwt Eric Luiten, voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De ruimtelijke kwaliteit is in Amsterdam volgens hem uitstekend geborgd.

lees verder


Mooi verduurzamen

In 2016 is een begin gemaakt met het project ‘Mooi Verduurzamen’. Aanleiding daartoe was de gezamenlijke constatering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en de corporaties dat de welstandstoets over de architectonische kwaliteit van verduurzamingsmaatregelen (met name aan de gevels) voor beide kanten van de tafel onbevredigend uitwerkte. De corporaties zijn voortdurend bezig hun woningvoorraad te renoveren en te verduurzamen; de commissie heeft de opdracht de ruimtelijke kwaliteit van Amsterdam te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Deze doelstellingen komen niet vanzelf bij elkaar. Soms is er meer aanpassing mogelijk dan vooraf gedacht. Soms legt de architectonische kwaliteit beperkingen op aan de wijze van renovatie. In vrijwel alle gevallen blijkt maatwerk nodig.

In opdracht van de CRK is eerst door Gert-Jan te Velde (Van Schagen Architecten) een beargumenteerde matrix samengesteld, die door pandbeheerders gebruikt kan worden om een inschatting te maken van de meest wenselijke renovatietactiek. De conceptversie van deze matrix is op 5 september 2017 met de corporaties besproken en daarna bijgewerkt en aangepast.

Neem voor een op maat gesneden advies contact op met de adviseur duurzaamheid van de CRK: Gert Jan te Velde gjtv@vanschagenarchitecten.nl

Lees verder voor de matrix met toelichting en de beste voorbeelden en resultaten van renovaties met innovatieve oplossingen.


Plan Zuid in Amsterdam beschermd stadsgezicht

Het historisch bijzondere gebied Plan Zuid laat goed zien hoe vooruitstrevend de opvattingen van stadsbestuur en architecten begin 20ste eeuw waren in de stadsontwikkeling en volkshuisvesting van Amsterdam en Nederland. Door het gebied aan te wijzen als beschermd stadsgezicht biedt het Rijk extra mogelijkheden om deze omgeving te behouden. Een passend moment want dit jaar is het 100 jaar geleden dat de gemeenteraad van Amsterdam Plan Zuid goedkeurde.

Op 5 oktober 2017 ontving de gemeente Amsterdam de bescheiden die bij de nieuwe status horen uit handen van de directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Cees van ’t Veen. Hij overhandigde deze namens de ministers van OCW en Infrastructuur en Milieu, respectievelijk Jet Bussemaker en Melanie Schultz van Haegen.

1 april 2018 is de bescherming daadwerkelijk van kracht geworden.

Lees verder


Fietsen met Welstand

Commissie voor Welstand en Monumenten 2010-2015

Hoe wordt er aan Amsterdam gebouwd? En wat is de rol van de Commissie voor Welstand en Monumenten daarbij? We kunnen er van alles over vertellen, maar eigenlijk moet je het gewoon zien! Daarom hebben we zes fietsroutes gemaakt langs 90 projecten die tussen 2010 en 2015 door de commissie beoordeeld zijn. Sommige zijn nog in aanbouw, andere staan er alweer een tijdje. Band lek? Of begint het net te regenen? Maak dan op deze site alvast een virtueel rondje.

Bekijk de stad eens met een andere blik: stap op de fiets en laat je verrassen door de schoonheid van Amsterdam.

www.fietsenmetwelstand.nl


Vaststelling welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2016

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat bij raadsbesluit van woensdag 14 september 2016 de geactualiseerde welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam 2016 is vastgesteld. Op grond van artikel 12a van de Woningwet dient de gemeenteraad een welstandsnota vast te stellen.

Welstandsnota

In De Schoonheid van Amsterdam zijn de welstandscriteria en welstandskaders vastgelegd die worden toegepast bij de beoordeling van bouwplannen en bij de beoordeling van reclame-uitingen aan onroerend goed. De praktijk heeft uitgewezen dat er behoefte is aan aanvullende beoordelingscriteria voor enkele specifieke bouwwerken, zoals zonnepanelen- en collectoren, winkelpuien, zonwering, installaties, gevelreclame en kiosken. Daarnaast brengt nieuw en/of aangepast beleid een aantal inhoudelijke wijzigingen met zich mee.

De technische wijzigingen betreffen onder andere diverse beleidsstukken die in de periode tussen de inwerkingtreding van de welstandsnota op 9 september 2013 en de wijziging van het bestuurlijk stelsel op 19 maart 2014 in de stadsdelen zijn vastgesteld. Tot slot zijn redactionele wijzigingen aangebracht die betrekking hebben op de wijziging van het bestuurlijk stelsel en ter voorkoming van  misverstanden c.q. interpretatieverschillen.