Gemeente Amsterdam

Commissie Omgevingskwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

Welstandsgegevens voor dit adres


Van Eeghenstraat 70 1071GK Amsterdam

 
Zaaknummer: Z2020-Z005095
Aanvraagnummer: 4491235
Advies aan: Stadsdeel Zuid
 
CRK welstand - Z2020-Z005095-007 - Aanvraag vergunning Nieuwbouw
Behandeld: 13-10-2021 door Commissie 2A

Akkoord onder voorwaarden
Aanvullende detaillering is aangeleverd. Er is sprake van een zorgvuldige en hoogwaardige uitwerking. Ook de voorgestelde afwerking van de zichtbare kopse kanten van de keramische geveldelen, door het aanbrengen van een glazuurlaag, is van hoge kwaliteit en vraagt vakkundigheid in het maakproces. De commissie benadrukt dat meekleuren van de kopse kanten een vereiste is om te komen een overtuigend gevelbeeld. De balustrade van het dakterras is aangepast en voldoet aan de richtlijnen. Het plan is akkoord onder de voorwaarde dat een mock-up van de gevel voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de commissie.


CRK welstand - Z2020-Z005095-006 - Aanvraag vergunning Nieuwbouw
Behandeld: 14-07-2021 door Commissie 2

Akkoord onder voorwaarden
De wijzigingen ten aanzien van de erkers, dakkapellen aan de zijgevels en uitbouw aan de achterzijde leiden tot een overtuigend gevelontwerp. De detaillering is zorgvuldig en hoogwaardig, maar op een aantal cruciale punten ontbreken details. Dat zijn:
 dakkapellen
 hoekkeper dak
 uitbouw achtergevel
 balustrade voorgevel 1e verdieping
 afwerking van de kopse kanten van de keramische delen

De balustrade van het dakterras in de vorm van een gebouwde plantenbak is niet mogelijk. Het beleidsmatige uitgangspunt is een rankere, transparante vormgeving in de vorm van een strippen- of spijlenhekwerk.

Het plan is akkoord onder de voorwaarden dat de balustrade wordt aangepast conform de welstandscriteria, een overtuigende detaillering wordt aangeleverd van bovenstaande onderdelen en een mock-up van de gevel ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het is mogelijk om de mock-up na de vergunningsverlening voor te leggen. In ieder geval tijdig voor aanvang van de werkzaamheden.


CRK welstand - Z2020-Z005095-005 - Aanvraag vergunning Wijzigen bestaand gebouw
Behandeld: 16-06-2021 door Commissie 2B

Niet akkoord, tenzij
Er ligt een aangepast plan. Een zorgvuldig studie naar de ritmiek en gevelopbouw van de traditionele villa’s en herenhuizen uit de omgeving heeft geleid tot overtuigende aanpassingen om het eigentijdse ontwerp te laten passen in de omgeving. Er is sprake van een meer gevarieerd gevelontwerp waarin afstemming en balans is gevonden in de open-dicht verhouding, de horizontale gevelopbouw (met rijzige beletage), de dakkapellen en het materialenpalet. De commissie ziet op een aantal onderdelen nog wel noodzakelijke verbeterpunten:
- de vormgeving van de erkers oogt nog te sober in relatie tot de rest van de gevel en wat gebruikelijk is in de omgeving;
- het volume met de hoofdentree oogt aan de voorzijde nog te schraal in relatie tot volumes aan weerzijden; dit zit met name in de sobere vormgeving van de erkers;
- de dakkapellen aan de zijgevels detoneren in het totaalplan en zijn nog te grof vormgegeven;
- de uitbouwen aan de achterzijde zijn in verhouding voorstelbaar, maar ook hier ontbreekt een verfijning in de detaillering.

Voor een volledige beoordeling zal het plan compleet moeten worden gemaakt met alle relevante tekeningen (plattegronden, gevelaanzichten, detailtekeningen). Deze ontbreken vooralsnog. De materialen zijn voorstelbaar, maar het beoogde beeld dient zich in de detaillering te bewijzen. Met name de detaillering van keramische gevelelementen op de hoeken, de overgang naar het dak en aansluiting op de vensters zijn aandachtspunten. Toepassing van profielen is ongewenst. Cruciale details in combinatie met de glansgraad en de kleurstelling zullen ook in een mock-up moeten worden beoordeeld. De mock-up kan eventueel buiten de vergunningaanvraag, maar tijdig voor aanvang van de werkzaamheden worden voorgelegd aan de commissie.

CRK welstand - Z2020-Z005095-004 - Aanvraag vergunning Wijzigen bestaand gebouw
Behandeld: 05-05-2021 door Commissie 2B

Niet akkoord
Er ligt een aangepast ontwerp. De impact van de wijzigingen is niet volledig te beoordelen door fragmentarische informatie. De impressie van het gebouw in het straatbeeld ontbreekt nog. Hoewel de voorgestelde wijzigingen voortkomen uit het vorige advies en het ontwerp lijken te verbeteren, is het vooral een verbetering op onderdelen. De basisprincipes van het ontwerp zijn ongewijzigd en leiden nog steeds tot een zeer contrasterend gebouw. De commissie blijft daarom bij haar vorige advies.

CRK welstand - Z2020-Z005095-003 - Aanvraag vergunning Nieuwbouw
Behandeld: 14-04-2021 door Commissie 2B

Niet akkoord
Aanleiding
In een 19de-eeuwse setting aan de rand van het Vondelpark wordt het bestaande pand gesloopt en vervangen door een nieuw woongebouw met ondergrondse parkeergarage. Sloop-nieuwbouw is hier vanuit het ruimtelijk beleid mogelijk. Het plan is eerder behandeld als conceptaanvraag. De commissie constateerde dat een eigentijds ontwerp van een stadsvilla in principe mogelijk is, maar dat het ontwerp op te veel onderdelen contrasteert met de omgeving.
De centrale vraag is of het aangepaste ontwerp wel voldoende aansluit op het straatbeeld en van voldoende architectonische kwaliteit is.

Kader
Nota: Schoonheid van Amsterdam 2016
Ruimtelijk systeem: 19de-eeuwse Ring (3), Villa's en herenhuizen (3C)
Gebied: Vondelstraat Willemspark (0330)
Orde: Basis
Niveau van welstand: Bijzonder welstandsniveau
Monument: Nee

Conclusie
Het aangepaste ontwerp vormt nog steeds op veel punten een te groot contrast met de karakteristieke villa's en herenhuizen in de directe omgeving. Hoewel het pand minder grootschalig oogt door een opdeling in drie geschakelde volumes, is de gevelopbouw en de architectonische uitwerking onvoldoende afgestemd op de omringende architectuur uit 19de-eeuwse Ring.

Onderbouwing
Het ambitieniveau is ook in de definitieve uitwerking hoog. De aanpassingen aan het ontwerp zijn alleen nog onvoldoende om de moderne stadsvilla goed te laten inbedden in de omgeving.
De commissie is positief over de opdeling van het volume in drie geschakelde en verspringende volumes. Het gebouw toont daardoor minder grootschalig en reageert hiermee op de curve van de straat zoals het bestaande gebouw ook doet. De opdeling in kleinere volumes verliest echter aan kracht door de mate van herhaling in het gevelontwerp, zowel aan de voor- als aan de achterzijde. Daardoor oogt het gebouw nog te veel als één bouwmassa.

Ook de horizontale opbouw van de gevels is nog niet overtuigend. De beletage onderscheidt zich onvoldoende van de verdiepingslagen en de kap is zeer prominent door de grote dakkapellen met Franse balkons. De indeling van de gevel wordt hierdoor te nadrukkelijk verticaal. Buitenruimten ter hoogte van de kapverdieping zijn a-typisch en beleidsmatig niet toegestaan.

Het grootste contrast met de omgeving zit in de open-dicht verhouding van de gevels. De gevels zijn overwegend van glas en er is nog steeds sprake van verglaasde hoeken. Panden in de omgeving kenmerken zich juist door een solide uitstraling van metselwerkgevels met gesloten hoeken, waarin gevelopeningen meer ondergeschikt zijn.

De tuin wordt aan de achterzijde minder afgegraven dan in het eerdere voorstel, maar de glazen uitbouwen aan de achterzijde zijn nog steeds disproportioneel hoog. Het opdelen van de brede balkons in smallere balkons is een verbetering. De commissie merkt op dat het hekwerk aan de voorzijde te hoog is. In lijn met de bestaande erfafscheidingen in de straat dient hier een laag hek of tuinmuur te komen, waardoor een zachtere overgang tussen privé en openbaar ontstaat.

In de materialen is meer terughoudendheid aangebracht, maar de hoogglans van de keramische elementen en het RVS voor de balkonhekken laat de nieuwbouw te veel afwijken van wat in de omgeving gebruikelijk is. Keramisch elementen zijn voorstelbaar, maar de commissie adviseert een mattere uitstraling. RVS is te afwijkend en niet wenselijk.

Aandachtspunt
Gezien de hoge waardering van de stedenbouwkundige structuur (zone A) en ligging tussen monumentale panden is een goede inpassing van groot belang. Een gewijzigd plan zal zich ook moeten bewijzen in een impressie van de straat, zodat inzichtelijk wordt hoe het ontwerp zich verhoudt tot de omgeving.

CRK welstand - Z2020-Z005095-001 -
Behandeld: 08-12-2020 door SDZ-BPT-Pull-team (CRK-SDZ-intern)

Aanhouden
aanvraag wordt beoordeeld op het moment dat er uitsluitsel is over de ruimtelijke inpasbaarheid.

Adres

Van Eeghenstraat 70 1071GK Amsterdam

Criteria zoeken

Adviezen zoeken