Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam


Welstandstoezicht Weesp vanaf 1 december 2019 ondergebracht bij CRK Amsterdam

Weesp

Het College van Burgemeester en Wethouders van Weesp heeft besloten per 1 december 2019 subcommissie 3 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Amsterdam aan te wijzen als Welstands- en Monumentencommissie van Weesp. Deze regeling is bedoeld als overgangsregeling tot de bestuurlijke fusie van Weesp en Amsterdam een feit wordt. Verder moet in het kader van de Omgevingswet een geheel nieuw stelsel van regie op de ruimtelijke kwaliteit worden vastgesteld. Dat wordt dan voor Amsterdam en Weesp in één keer geregeld.

Wat verandert er?
Subcommissie 3 baseert haar adviezen op de Welstandsnota Weesp (2017). Inhoudelijk zal er dus weinig verschil zijn tussen adviezen van de oude en de nieuwe commissie. Ook verandert er niets aan de verdeling in gebieden waar een welstandstoets nodig is en gebieden zonder preventieve toetsing. Ook de begeleiding van de projecten in Weespersluis door het Kwaliteitsteam Weespersluis blijft ongewijzigd.   

Wie zijn de leden van de commissie?
De huidige samenstelling van commissie 3 vindt u hier.
Om de continuïteit in de advisering te borgen is de voormalige voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie van Weesp, Sjef Kwakman, voor de resterende duur van zijn termijn als adviseur toegevoegd aan subcommissie 3 van de CRK.

Hoe wordt een aanvraag ingediend?
De vergunningverlening voor Weesp verloopt via Stadsdeel Zuidoost. In overleg met het stadsdeel worden de plannen voor advisering uitgezet bij de CRK. De begeleidende secretarissen voor Weesp zijn Almira van der Lee en Monique van Drunen. Hun telefoonnummers zijn opgenomen in de adressenlijst van de secretarissen.

Is er vooroverleg mogelijk?
Vooroverleg vraagt u aan via Omgevingsloket Online (OLO), onder vermelding van ‘conceptaanvraag’.

Wanneer vergadert de commissie?   
Zie onder Vergaderrooster de data van het Voorzitteroverleg (A-vergadering) van subcommissie 3. In beperkte mate is het daar mogelijk aanvragen mondeling toe te lichten. Grote plannen worden behandeld tijdens de openbare vergadering in de Tuinkamer van de voormalige Stadsdrukkerij (Vm. Stadstimmertuin 4-6, vlakbij de metrohalte Weesperplein). 

Download de Welstandsnota Weesp (2017)  
Download de Welstandskaart Weesp
Download de Erfgoedverordening Weesp (2011)