Gemeente Amsterdam

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit De Schoonheid van Amsterdam

IJ bij zonsondergang

SUBCOMMISSIE INTEGRALE RUIMTELIJKE KWALITEIT

Sinds 1 januari 2017 is het stelsel van welstands- en monumentenadvisering geactualiseerd. De nieuwe verordening introduceert het begrip ruimtelijke kwaliteit als een van de centrale doelen van het omgevingsbeleid en de stadsontwikkeling. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) in het leven geroepen die in de plaats is gekomen van de voormalige Commissie voor Welstand en Monumenten(CWM). Naast de drie bestaande subcommissies 1, 2 en 3 en de subcommissie Aanwijzing Monumenten is een nieuwe subcommissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit (SIRK) geïnstalleerd. De gemeente geeft hiermee onder meer invulling aan de nieuwe omgangsvormen die voortvloeien uit de invoering van de Omgevingswet.

De SIRK heeft tot doel in een relatief vroege fase van stedelijke projecten het stadsbestuur te attenderen op en te adviseren over de architectonische, stedebouwkundige, landschappelijke en cultuurhistorische kansen en beperkingen die het initiatief omgeven. Daarom is de SIRK samengesteld uit onafhankelijke leden die met name op het vlak van ruimtelijke ontwerp en stedelijk erfgoedbeheer zeer deskundig zijn. De adviezen van de SIRK zijn bedoeld om de portefeuillehouders, initiatiefnemers en de ambtelijk betrokkenen te helpen een project te definiëren dat bijdraagt aan de kwaliteit van de stad en van het stedelijke leven. Behandeling van een project in de SIRK vervangt niet de finale toetsing in een van de drie subcommissies. De bedoeling van een vroege advisering in de SIRK is wel dat ten tijde van een latere behandeling in het kader van de aanvraag omgevingsvergunning geen fundamentele kwalitatieve of programmatische kwesties meer hoeven te worden bediscussieerd.

Behandeling van een initiatief of project in de SIRK kan verschillende doelen dienen:
- brainstormen over de ruimtelijke kansen en beperkingen van het initiatief
- duiden van de architectuur- of stadshistorische betekenis van het initiatief
- aanscherpen van de balans tussen de kenmerken van de locatie en het programma van eisen
- definiëren van de kwalitatieve hoofd- en bijzaken en beoordelingscriteria in het project
- sparren over de kwalitatieve componenten in een aanbestedingsdossier
- adviseren over architectenkeuze of supervisiestructuur van een ontwikkelingstraject.

Een advies van de SIRK is dus sterk afhankelijk van de fase waarin uw project zich bevindt en de vraagstelling. In een verkenningsfase liggen er mogelijk verschillende oplossingsrichtingen voor, in een planfase gaat het misschien meer om de relatie tussen het stedebouwkundige kader en de architectonische uitwerking. Hoe scherper de vraag, hoe trefzekerder het advies.

De SIRK behandelt doorgaans op basis van een bevestigde bestuurlijke betrokkenheid. De adviezen worden op schrift gesteld en zijn beschikbaar voor bestuurders en betrokken partijen, zodat iedereen te allen tijde op de hoogte is van wat er is behandeld en hoe er is geadviseerd.

Het contact over de vergaderfrequentie, de samenstelling en de intake verloopt via de algemeen secretaris van de CRK, tevens acterend secretaris van de SIRK, Paul Rosenberg. Hij denkt graag met u mee in welke vorm en met welke adviesvraag de behandeling kan worden geagendeerd.

Samenstelling SIRK

Leden van Subcommissie 1, 2 en 3 en ambtelijke leden. De samenstelling van Subcommissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit is flexibel, afhankelijk van de adviesvraag.

Voorzitter van de Subcommissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit is Robert Winkel.

Contact

Paul Rosenberg

secretaris Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

p.rosenberg@amsterdam.nl 06 1246 2541